Polityka Bezpieczeństwa Informacji na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych to jest KRI .

pbi

  • Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PSZBI)

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji jest osobą odpowiedzialna za koordynację wszystkich czynności składających się na zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Jednostce. Ponadto PSZBI powinien zapewnić nadzór jak również ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  • Audyt Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Zgodnie z paragrafem 20 punkt 14 KRI każdy podmiot publiczny ma obowiązek nie rzadziej niż raz na rok wykonać audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji.Wykonany audyt dodatkowo pozwala ocenić działanie systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

W związku z tym wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom, jako firma jesteśmy w stanie zaoferować Państwu taką usługę. Dodatkowo posiadamy odpowiednie doświadczenia oraz uprawnienia audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001). 

  • Szkolenie kadry kierowniczej  i  pracowników

Szkolimy kadrę kierowniczą jak również pracowników. Dla Administratora Systemów Informatycznych (informatyk) poza szkoleniem oferujemy dodatkowo wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia wymagań KRI.

  • Przygotowanie dokumentacji

Przygotowujemy dokumentację Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji oprócz dokładnego opisu Jednostki określa aktywa, zabezpieczenia oraz proces zarządzania ryzykiem.

Instrukcja Zarządzania Systemami Informacji zawiera instrukcje, procedury jak również opis jednostki pod względem zastosowanych zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i informatycznych.


Zapraszamy do kontaktu z nami kontakt@eterneco.eu