Audyt
  • Audyt instytucji pod kątem zgodności z RODO.

Nasza firma posiada doświadczenie jak również uprawnienia do przeprowadzania audytów. Audyt instytucji pod kątem zgodności z RODO prowadzimy wielotorowo. Audytujemy dokumentację, procedury oraz zabezpieczenia techniczne. Co więcej duży nacisk kładziemy na zabezpieczenia informatyczne (sieci teleinformatycznej, komputerów, serwerów, programów dziedzinowych). Efektem naszego audytu jest raport zawierający opis ponad 200 punktów kontrolnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w generowanym raporcie po audytowym otrzymują Państwo opis proponowanego rozwiązania.

  • Audyt Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Zgodnie z paragrafem 20 punkt 14 KRI każdy podmiot publiczny ma obowiązek nie rzadziej niż raz na rok wykonać audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jako firma jesteśmy w stanie także zaoferować Państwu taką usługę. Wykonany audyt dodatkowo pozwala ocenić działanie systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Posiadamy odpowiednie doświadczenia jak również uprawnienia audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001). 

  • Audyt informatyczny zabezpieczeń komputerów, serwerów, sieci teleinformatycznej oraz programów dziedzinowych.

Po pierwsze sprawdzamy zabezpieczenia sieci teleinformatycznej.

Po drugie testujemy zabezpieczenia serwerów oraz komputerów lokalnych.

Dodatkowo weryfikujemy poziom zabezpieczeń programów dziedzinowych.

  • Audyt zabezpieczeń  pomieszczenia serwerowni.

W ramach audytu sprawdzamy zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni. Oprócz zabezpieczeń technicznych sprawdzamy także: warunki klimatyczne, podatność na incydenty, poziom kontroli dostępu, procedury pozwalające zapewnić ciągłość działania serwerów oaz urządzeń sieciowych.

  • Audyt zabezpieczeń archiwum zakładowego.

Przeprowadzamy audyt pomieszczenia archiwum zakładowego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych . Sprawdzamy zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem, zalaniem, pożarem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Weryfikujemy monitoring warunków klimatycznych pomieszczenia.

Zapraszamy do kontaktu.